Filosofie

BGAV is een polyvalent, ontwerp- en uitvoeringsmatig gericht architectenbureau met ervaring op diverse schaalniveaus, van interieur tot stadsontwerp. BGAV denkt in alle projecten na over de verpakking van de inhoud. Deze zoektocht naar het behuizen van het programma is een continuïteit in ons werk. Idealiter vormt de inhoud de verpakking en omgekeerd. Onze projecten hebben een kruisbestuiving : een woning wordt een industriële machine en een kantoor een gezellige woonkamer

BGAV is ervan overtuigd dat de beste oplossingen ontstaan vanuit een zekere vorm van schaarste, zij het in tijd, in ruimte, in budget of in andere factoren. Het is logisch dat hard werken hierbij loont. BGAV wil onbevangen kunnen zoeken en werken naar bastaardvormen, eerder dan naar typologieën, naar logica en gebouwde economie, maar steeds ook naar ruimtelijkheid en verrassingen.

BGAV zoekt kwaliteit in verschillende pistes en varianten, in een sfeer van kruisbestuiving en onderzoek. Alles is hierbij relatief, gerelateerd aan al de rest. Het vergt inspanning, kennis en een frisse kijk om te blijven zoeken naar samenhang en boeiende verbanden. We trachten door de uiteenlopende projecten heen te leren en toepassingen te perfectioneren. Zo zoeken we naar de Darwinistische inslag in onze architectuur : verbetering door natuurlijke selectie. Economie van de middelen impliceert hier een maximalisatie van alle aanwezige conflicten, randvoorwaarden en programma's tot een uitgekiend geheel. Architectuur als gebalanceerde probleemvormgeving. BGAV combineert de ambachtelijke verworvenheden en de pret-van-het-maken met een immer versnellende bouwrealiteit.
Een architecturaal project ontstaat terwijl het een groot aantal uitdagingen oplost,
een architectuurproject creëert een omgeving die gunstig is voor menselijke activiteit,
de kwaliteit van ons leven, de kracht van onze herinneringen, het belang van onze interpersoonlijke uitwisselingen, het lezen van de omgeving,
van al deze momenten worden we bewust in onze emoties.
BGAV begeleidt totaalprojecten in de private sector en spitst zich daarin toe op drie belangrijke en evenwaardige pijlers: residentiële woningbouw, appartementenbouw en KMO-bouw. Dat drieluik is een heel bewuste keuze omdat we sterk geloven in de kracht van kruisbestuiving. Als je je zowel voor projecten van grote als kleine schaal engageert, kan je daar veel knowhow uit putten.

Voor BGAV is iedere opdracht uniek: omwille van het terrein, de doelstelling en het bouwprogramma van de bouwheer en het beschikbare budget. We vertrekken altijd vanuit een stedenbouwkundig geheel, dat we gaandeweg verfijnen tot in de kleinste details. BGAV is en blijft een architectenbureau, maar zorgt voor een totaalbegeleiding van het hele project, van haalbaarheidsstudie tot budgetcontrole en dit onder het motto: kwaliteit op tijd en binnen het budget.


Concept vs programma:

Er wordt een opdeling gemaakt tussen "concept" en "programma". BGAV biedt een architecturale oplossing die flexibel is om het programma in te vullen. Meer nog, er moét nog bijsturing volgen, wij lanceren een concept in de eerste plaats en een invulling (plan) in tweede plaats. Uitwerking en aanbesteding: door de uitgebreide ervaring van het ontwerpteam met diverse opdrachten is er een know how aanwezig die garant staat voor een goede (bij)sturing van de uitvoering van het ontwerp. Het ontwerpteam staat in voor de volledige architectenopdracht, vanaf haalbaarheidsstudie, voorontwerp, ...over bouwaanvraagdossier ... uitvoeringsdossier, aanbestedingen, ... over werfopvolging ... nazicht rekeningen ... tot en met definitieve oplevering. Het ontwerpteam is één, er is geen "architect -ontwerp" die wordt opgevolgd door een "architect-uitvoering". Hetzelfde team doorloopt het volledige architectuurproces zodat er ten allen tijde kan teruggekoppeld worden en bijgestuurd met kennis van zaken.De lastenboeken zijn een gedetailleerde beschrijving van de werken, vergezeld van gedetailleerde- en samenvattende meetstaten. De werken worden opgedeeld in verschillende loten, die afzonderlijk of samengevoegd (bv gesloten ruwbouw, technieken en afwerkingen) worden aanbesteed en/of toegewezen na grondig nazicht van de prijsoffertes en opmaak van een prijsvergelijkingstabel.


Uitvoering:

Er is minstens een wekelijkse werfvergadering met alle betrokken partijen, het daaruit voortvloeiende werfverslag laat ons toe de werken accuraat en nauwgezet op te volgen. De gemaakte afspraken inzake uitvoering, materialen, timing, enz. worden opgenomen in dit werfverslag en aan alle betrokkenen toegestuurd. Op deze is er een eenduidige communicatie naar alle bouwpartners toe. In het aanbestedingdossier is, indien mogelijk, reeds een planning/timing van de werken opgenomen. Aan de overeenkomst met de verschilende aannemers wordt in ieder geval een werkplanning opgenomen. Deze planning is opgemaakt door de architect (in onderling overleg met de respectievelijke aannemers) en omvat alle loten, niet alleen het betrokken lot, maar ook de voorafgaande- en de navolgende loten, zo komt de gehele planning in beeld en kunnen bijsturingen en beslissingen genomen worden "over de loten heen", het een wordt gekoppeld aan het ander.


Budgetcontrole:

Vanaf de haalbaarheidsstudie en het voorontwerp wordt telkenmale aan acurate- en gedetailleerde raming opgemaakt. De voorontwerpen voldoen aan het bouwbudget en worden bijgestuurd waar nodig. Budgetcontrole start bij het voorontwerp! Na bespreking en bijsturing met/van de bouwheer wordt telkens een aangepaste raming gemaakt. De ramingen worden aan elkaar afgetoetst met vermelding van waar de min- of meerprijzen voortkomen en de daaruit te trekken conclusies, wijzigingen, materiaalkeuzes, enz... .Bij het definitieve voorontwerp wordt terug een gedetailleerde raming opgemaakt.Het aanbestedingsdossier is opgemaakt zodat er een gedetailleerde prijsopgave uit volgt. De aannemers dienen prijzen op te geven per post en géén algemene prijzen, dit cfr een inschrijvingsbiljet door de architect opgemaakt en rechtstreeks voortvloeiend uit het lastenboek.Na opmaak aanbestedingsdossiers wordt aan de hand van de lastenboeken en de vigerende, up to date marktprijzen een raming opgemaakt. Deze wordt afgetoetst aan de vorige raming voor de aanbesteding.Na aanbesteding wordt een prijsvergelijingstabel opgemaakt waar ook de raming wordt in opgenomen. Zo is er een vergelijk tussen de offertes onderling én tussen offertes en raming.Eenmaal het definitieve bouwbudget vast ligt, uit de aannemingsovereenkomst, is dit de leidraad voor de verdere budgetcontrole.De aannemers dienen (maandelijkse) vorderingsstaten voor te leggen. Die vorderingsstaten dienen opgemaakt cfr het inschrijvingsbiljet. Op die manier is er een constante terugkoppeling naar de aannemingsovereenkomst, het lastenboek, de raming.